NCERT GEOGRAPHY DOWNLOAD

Bookmark and Share

GEOGRAPHY


Class 7-हमारा पर्यावरण

Class 8-सामाजिक विज्ञान – संसाधन एवम विकास

Class 8.1-सामाजिक विज्ञान – संसाधन एवम विकास

Class 9- सामाजिक विज्ञान – समकालीन भारत 1

Class 10 – सामाजिक विज्ञान – समकालीन भारत 2

Class 11 – भारत भौतिक पर्यावरण

Class 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

Class 12 -भरत लोग और अर्थव्यवस्था

Class 12 – मानव भूगोल के मूल सिद्धांत